فهرست همه داوران فصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان

 

نام خانوادگی

نام

تخصص

سازمان

انتظاری

علی اردشیر

جامعه‌شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

بستان

حسین

متفکران مسلمان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بوذری‌نژاد

یحیی

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

پارسانیا

حمید

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

پرچمی

داوود

مسائل اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

جمشیدیها

غلامرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

حسین‌زاده یزدی

مهدی

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

خادم‌زاده

محمدحسن

معماری

دانشگاه تهران

خیری

مهدی

علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

ذاکری

علیرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه تربیت مدرس

ربانی خوراسگانی

علی

جامعه‌شناسی دین

دانشگاه اصفهان

رحیمی سجاسی

داوود

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه شاهد

رحیمی‌پور

پروین

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

رفیع‌پور

سید محمد مهدی

عرفان اسلامی

حوزه‌ی علمیه قم

زالی

مصطفی

فلسفه غرب

دانشگاه تهران

زاهد زاهدانی

سید سعید

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه شیراز

زائری

قاسم

جامعه‌شناسی انقلاب

دانشگاه تهران

زروانی

مجتبی

ادیان و عرفان

دانشگاه تهران

شریعتی

سارا

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

شفیعی

زینب

جامعه‌شناسی اقتصادی

دانشگاه الزهرا (س)

شکوهی بیدهندی

محمدصالح

شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

صبوریان

محسن

اندیشه اجتماعی

دانشگاه تهران

طاهری کل کشوندی

مسلم

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

عرفان‌منش

ایمان

جامعه‌شناسی آموزش

دانشگاه امام صادق

قائمی‌نیک

محمدرضا

متفکران مسلمان

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

قربانی

حسینعلی

تاریخ

دانشگاه پیام نور

قنبری باغستان

عباس

علوم ارتباطات

دانشگاه تهران

کرم‌الهی

نعمت‌الله

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم

کلانتری

عبدالحسین

جامعه‌شناسی شهری

دانشگاه تهران

محقق‌نیا

حامد

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

محیطی اردکان

محمدعلی

فلسفه دین

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مراد حاصلی

جعفر

تاریخ معاصر ایران

دانشگاه شهید بهشتی

مریجی

شمس‌الله

علوم اجتماعی اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم

مطهری‌نسب

مسعود

تمدن اسلامی

دانشگاه اصفهان

موحدی ابطحی

سید محمدتقی

فلسفه علم و فناوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نادری

احمد

انسان‌شناسی سیاسی

دانشگاه تهران

نصراوی

محمد

مطالعات دین

دانشگاه امام صادق (ع)

نوروزی فیروز

رسول

روابط بین‌الملل

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

وطنخواه

کوشا

اندیشه متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

یوسفی‌فر

شهرام

تاریخ اسلام

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی