نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه امام صادق

چکیده

چکیده
این مقاله  به دنبال آن است که منظومۀ فکری مقام معظم رهبری را به عنوان نظریه­ای بومی در حوزۀ اقتصاد دانش‌بنیان، مورد بررسی قرار دهد. بازخوانی این اندیشه‌ها سبب می شود که تصویر بهتری از این حوزه در اختیار داشته باشیم و با مسیر اصلی و خطوط حرکت اقتصاد دانش‌بنیان آشنا شویم. تأکید بر اقتصاد مقاومتی در این مقاله به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته است. تعریف اقتصاد دانش‌بنیان از منظر مقام معظم رهبری و تمایزات آن و همچنین اثر این رویکرد در رشد و توسعۀ اقتصادی، چشم‌انداز کشور در این حوزه و نیز لزوم حمایت از این شرکت‌ها و همچنین الزامات و باید و نبایدها در این حوزه مهم‌ترین موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. لزوم بومی سازی، داشتن غایت مبتنی انسانیت و مبتنی بر پیشرفت و همچنین تسری اقتصاد دانش‌بنیان به همۀ بخش‌های اقتصادی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های این منظومۀ فکری است. در این زمینه تعداد 15 راهبرد برای افق اقتصاد دانش‌بنیان استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

knowledge-based economy in the intellectual system of Imam KhameneiWith an emphasis on the requirements of resistance economy

چکیده [English]

Review:
This paper followed that intellectual system of Imam Khamenei as a thought leader in the field of knowledge-based economy indigenous theory, examine. Refresh these ideas will help provide a better picture of this area have And be familiar with the main routes and lines the knowledge-based economy. In this articel resistance economy in this article as one of the major strategies of the country has been emphasised. The definition of knowledge-based economy from the perspective of the Supreme Leader and differentiation And the effect of this approach on economic growth and development, Future Outlook In this context, the need to support these companies As well as the requirements and should and should not in this area the most important issues that will be discussed in this article. The need for localization, the end of humanity and is based on an ongoing basis and Knowledge-based economy also extended to all economic sectors, Of the most Keywords for this intellectual system. 15 strategy for knowledge-based economy In this context has been extracted horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • knowledge based
  • Resistance
  • progress
  • knowledge based economy