کلیدواژه‌ها = ‌ تکثرگرایی تاریخی و فرهنگی
نظریه بومی‌گرایی حسین کچویان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 199-161

10.22059/jstmt.2017.63564

مهدی حسین زاده یزدی؛ علیرضا حدادی