بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
علم دینی در مقام توصیف و توصیه؛ بازخوانی نظریه علم دینی استاد مصباح یزدی

نازیلا اخلاقی؛ مهدی حسین زاده یزدی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 359-381

https://doi.org/10.22059/jstmt.2014.58429

چکیده
  چکیدهتفکیک معانی علم و دین و تعیین نسبت دقیق این دو حوزه، شرط لازم برای تنقیح معنا و ماهیت علم دینی از منظر استاد مصباح است. بیان جایگاه علم در منظومه علم دینی و فهم صحیح از تاثیرات دین و مبانی ارزش‌شناختی بر علم، افق‌هایی نوین در زمینه ارائه نظریات علمی و اعتبارسنجی نظرات مذکور پیش روی محققین می‌گشاید. تدقیق معنای علم و توجه به ساحت‌های ...  بیشتر