خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم

مهدی نادری؛ روح الله فرهادی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.291429.1305

چکیده
  هدف: با پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان مقاومت به عنوان پیشران مقابله با استبداد داخلی و سلطه خارجی مطرح و مورد پذیرش و توجه برخی از گروه‌ها و جریان‌های مبارز قرار گرفت. نظر به اهتمام ویژه به راهبرد مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، این مقاله درصد تشریح جایگاه و مولفه‌های ‌گفتمانی حاکم بر مقاومت اسلامی است. روش: روش پیشبرد پژوهش ...  بیشتر