1. مبانی اعتماد اجتماعی در متون دینی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 52-80

10.22059/jstmt.2019.72128

فاطمه وجدانی؛ مرضیه محصص