1. توسعه پایدار شهری از منظر عبدالرحمن ابن خلدون

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-29

10.22059/jstmt.2012.54307

محمد نقی زاده؛ سعیده محتشم امیری