بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 357-376

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.249229.1170

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزه جهاد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بیان نقش محوری آن در پیروزی انقلاب اسلامی است. سوال اصلی مطروحه این است که نحوه مواجهه انقلابیون با مقوله جهاد چگونه بوده و این طرز تلقی چه کارکردی در پیروزی انقلاب داشته است؟ در پاسخ با واکاوی مفهوم جهاد و انواع نگرش‌ها نسبت به آن و مطالعه تحولات منجر به انقلاب اسلامی، ...  بیشتر