1. معیار‌های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2020.295303.1325

حسن بخشی زاده؛ عبدالحسین کلانتری


2. "چرایی" اسلامی سازی دانش، تعمقی در منطق و استدلال طرفداران اسلامی سازی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2020.254167.1188

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری؛ عبدالحسین کلانتری


3. علوم اجتماعی قاعده مدار است یا قانون مدار؟ (بازخوانی آراء علامه محمدحسین طباطبایی)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-27

حسین کچویان؛ عبدالحسین کلانتری