1. مقایسة مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری و کانت

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 273-299

10.22059/jstmt.2013.55729

مهدی حسین زاده یزدی؛ حمیده سادات حسینی روحانی