بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی از منظر استاد مطهری ( مطالعه موردی: دسته جات و عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار)

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 337-357

https://doi.org/10.22059/jstmt.2014.58428

چکیده
  این مقاله به دنبال بررسی و تبیین برخی از «انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار» می باشد. لذا محققین در این پژوهش با اتخاذ رویکردی کیفی و با بهره گیری از تکنیک های «مشاهده ساخت نایافته» و «مصاحبه نیمه سازمان یافته» و با رویکردی ترکیبی، به توصیف، تبیین و تا حدی هم تفسیر موضوع مورد بررسی پرداخته اند. جامعه ...  بیشتر