کلیدواژه‌ها = امام موسی صدر
بنیان‌های هستی‌شناختی اندیشه اجتماعی امام موسی صدر

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22059/jstmt.2023.354192.1588

یحیی بوذری نژاد؛ محمدصادق کربلایی‌زاده استبرق


اعتماد اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 49-70

10.22059/jstmt.2021.294929.1324

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انسیه السادات اسکاف