بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی تطبیقی عصبیت ابن‌خلدون و سرمایۀ اجتماعی

الهه فرجی؛ یارمحمد قاسمی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 313-335

https://doi.org/10.22059/jstmt.2014.58427

چکیده
  چکیده: سرمایۀ اجتماعی از مفاهیم نو، مهم و قابل توجه در عرصه علوم اجتماعی است و در چند دهۀ اخیر تا آن‌جا اهمیت یافته که به آن ثروت نامرئی هم اطلاق می‌شود، در این مقاله در صدد بررسی مقایسه‌ای این مفهوم با مفهوم عصبیت است که توسط ابن‌خلدون مطرح شدهاست. ابنخلدون برای تحلیل بنای نظام سیاسی، بی‌نظمی سیاسی و اجتماعی عصر خود از این کلید واژۀ ...  بیشتر