واکاوی و تحلیل مفهوم آزادی از منظر امام خمینی (ره)

احسان عسگری؛ امیر عظیمی دولت آبادی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 293-313

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.280710.1274

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی مفهوم آزادی در اندیشة حضرت امام خمینی (ره) به انجام رسیده است ؛ چرا که آزادی یکی از مؤلفه های ماهیت انسان است که اگر ظرفیت و قابلیت بالقوه ی آن بالفعل شود ، به طور شگفت آوری به شکوفایی خلاقیت و استعدادهای انسان منجر خواهد شد و شور و نشاط حاصل از آن ، جامعه ای پویا ، فعال و سرزنده ایجاد خواهد کرد ، اما اگر ...  بیشتر