1. تحلیل و بررسی ابعاد معرفتی جامعه ی توحیدی در اندیشه ی دکتر علی شریعتی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2021.304378.1365

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما


2. علل و پیامدهای اجتماعی فقر و نابرابری اقتصادی و راهکارهای رفع آن در اندیشه ی سید قطب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 31-62

10.22059/jstmt.2020.77806

شاهین زرع پیما؛ مینا جهانشاهی؛ مهدی حسین زاده یزدی