بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبائی در باره اصالت فرد یا جامعه

حمیدرضا فریدی؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 271-292

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77815

چکیده
  نزاع بر سر اصالت جامعه یا اصالت فرد از مباحث مهم علوم اجتماعی است؛ به صورتی که این معیار متفکران علوم اجتماعی را به دو دسته عمده فردگرا و جامعه‌گرا تقسیم می‌کند. البته گرایش معاصری نیز در تلفیق این دو پارادایم پدید آمده که از آن با عنوان پارادایم تلفیقی یاد می‌شود. در ایران نیز این گرایش‌ها همواره مورد بحث و بررسی بوده است. یکی از ...  بیشتر