نویسنده = ������������ ������������ ��������������������