1. مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبائی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 311-331

10.22059/jstmt.2018.219687.1083

محمد تقی پیربابایی؛ جواد رحمانی