بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بازنمایی «فقر» در رسائل و متون تاریخی ایرانی

موسی عنبری؛ صدیقه پیری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.233710.1105

چکیده
  مفهوم فقر تحت تلقی‌ها و برداشت‌ها، معانی متعدد یافته است، اما در سال‌های اخیر با برساخت شکل خاصی از آن به عنوان مقوله‌‌ای اقتصادی و مادی و به عبارتی نقصان و کمبود، از بازنمایی سایر چهره‌های فقر و فقرا در تاریخ ایران غفلت شده است. مطالعۀ حاضر با بازنمایی فقر در آثار مکتوب متفکران ایرانی بعد از اسلام، در پی خروج از فضای غالب مطالعات ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل،در ایران بعد از انقلاب ، با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی(ره)

عزیز کلانتری؛ موسى عنبرى

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 193-233

https://doi.org/10.22059/jstmt.2014.58423

چکیده
  در این مطالعه هدف اصلی تبیین ریشه‌های دستاوردهای توسعه‌ی بعد از انقلاب به عنوان پدیده‌ای منحصربه‌فرد و خاص تحت عنوان «توسعه‌ی بومی مستقل»، بر پایه واقعیات خاص جامعه ایران است. بدین منظور از چارچوب تحلیلی و مفهومی جامعه‌شناسی وِبِر در تبیین دگردیسی‌های کیفی استفاده شده است. طبق این مدل، در ایجاد تحول هم شرایط مهم است و هم ...  بیشتر